We wtorek 5 listopada 2019 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.”

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem Projektu jest zapewnienie przez Podmiot Publiczny przystępnych cenowo mieszkań w budynkach wielorodzinnych, w formie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). Zakłada się realizację około 100 lokali mieszkalnych o przewidywanej zsumowanej powierzchni pomiędzy min. ok. 5274 m2 a max. ok 5628 m2.

W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Partner Prywatny jako właściciel nieruchomości i inwestor, zobowiązany będzie do zaprojektowania, sfinansowania i przeprowadzenia robót budowlanych, a ponadto odpowiedzialny będzie za utrzymanie, zarządzanie i eksploatację obiektów, w tym ponoszenie opłat i kosztów eksploatacyjnych. Koszty te docelowo pokrywane będą przez najemców mieszkań, na podstawie umów najmu zawieranych przez nich z Partnerem Prywatnym. Wkładem własnym Podmiotu Publicznego będzie wniesienie w Przedsięwzięcie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 695/47 (obręb 2 Miasta Giżycko) o powierzchni 0,8474 ha, dla której urządzona została księga wieczysta nr KW OL1G/00050730/6.

Więcej o planowanym przedsięwzięciu:

bip.gizycko.pl/wiadomosci/12073/wiadomosc/493616/budowa_budynkow_mieszkalnych_wielorodzinnych

Kliknij na link i słuchaj radia Mazury