30 grudnia 2019 r. w Mikołajkach Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz podpisał umowę na budowę odcinka Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Giżycko jako pierwsze rozpoczyna realizację budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej – powstanie punkt widokowy na Wzgórzu Św. Brunona i MOR (miejsce obsługi rowerzystów) zlokalizowany w okolicy twierdzy i skrzyżowania DK 59 z DW 592 (skrzyżowanie na Kętrzyn / Olsztyn).

Wykonawcą budowy obiektów na terenie Giżycka będzie firma z Ramsowa k. Barczewa, wartość zamówienia wynosi: budowa MOR 232 470 zł, budowa punktu widokowego 344 400 zł.

W planach jest także budowa odcinka MPR w Giżycku, wzdłuż ul. Nowowiejskiej, Kościuszki, Olsztyńskiej i Moniuszki. Mają powstać także ścieżki wokół Twierdzy Boyen.

Projekt Mazurska Pętla Rowerowa wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze poprzez budowę trasy rowerowej wokół Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, która stanowi unikat na skalę europejską ze względu na jeden z najdłuższych systemów jezior i kanałów tworzących szlak wodny i żeglugowy. Zakładany przebieg trasy MPR oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Całość pętli będzie liczyć ok. 305 km.

Szacowana wartość projektu to ok. 55 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 46,75 mln zł.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

wybudowanie trasy rowerowej,
wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne,
jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych, wyznaczenie i wybudowanie miejsc obsługi rowerzystów oraz punktów widokowych wraz z niezbędną infrastrukturą, oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo.

Trasa rowerowa tworzona będzie poprzez następujące działania:

wykonanie lub przebudowa ścieżek rowerowych o nawierzchni: z kostki betonowej, bitumicznej, z kruszywa lub innej (np. mastyk grysowy).
oznakowanie i wykorzystanie istniejących ścieżek rowerowych i włączenie ich do projektowanej trasy rowerowej,
odtworzenie nawierzchni dróg istniejących w części dotyczącej tworzonej trasy rowerowej oraz ich oznakowanie,
wyznaczenie i oznakowanie trasy rowerowej w pasie drogi istniejącej bez zmian w jej nawierzchni oraz po gruntach innych niż drogi publiczne (np. tereny leśne).

Kliknij na link i słuchaj radia Mazury